Privātuma politika

Nodibinājumam “Novum Riga Charitable Foundation”, turpmāk – “Pārzinis” vai “Fonds”, ir svarīga Jūsu personas datu aizsardzība, tādēļ Fonds ir izstrādājis šo privātuma politiku, turpmāk – “Privātuma politika”, ar mērķi nodrošināt godīgu, likumīgu un pārskatāmu personas datu apstrādi un sniegt fiziskai personai – datu subjektam, turpmāk – “Datu subjekts” vai “Jūs”, informāciju par datu apstrādes mērķiem, juridisko pamatu, apstrādes apjomu un apstrādes periodu, ko Fonds veic kā Pārzinis, nodrošinot datu apstrādi Jums pārskatāmā veidā.

Šī Privātuma politika ir attiecināma uz personu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē personas dati tiek sniegti (ienākot teritorijā un/vai telpās, telefoniski, mutvārdos u.tml.) un kādās informācijas sistēmās (video, audio, web u.tml.) tie tiek apstrādāti.

Privātuma politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk – “Regula”.

Ievērojot to, ka Fonda darbība pastāvīgi attīstās un pilnveidojas, laiku pa laikam šī Privātuma politika var tikt mainīta un papildināta.

Visas Privātuma politikas versijas tiek saglabātas un ir pieejamas, iepriekš sazinoties ar Fondu.

1. Informācija par Pārzini

Datu apstrādes Pārzinis ir nodibinājums "Novum Riga Charitable Foundation”, reģistrācijas numurs: 40008108111. 

2. Pārziņa kontaktinformācija

Adrese korespondencei: Elizabetes iela 21A-104, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67281283
E-pasta adrese: info@novumriga.org

3. Kā Fonds informēs Jūs par personas datu apstrādi?

Lai veicinātu pārskatāmu datu apstrādi, Pārzinis savā darbībā informē un izskaidro, kādi personas dati tiek apstrādāti, veicot pārziņa darbību, un kā tie tiks izmantoti. Minētā informācija ir sniegta šajā Privātuma politikā.

Apstrādājot personas datus mērķiem, kas nav noteikti šajā Privātuma politikā, kā arī, lai precizētu informāciju par individuāliem datu apstrādes nosacījumiem, Pārzinis var informēt Jūs individuāli (piemēram, atsevišķā politikā vai citā dokumentā, ar paziņojumiem e-pastā vai sociālo tīklu platformās). Informāciju Jums var sniegt arī Pārziņa personāls, aicinot iepazīties ar noteiktiem dokumentiem vai sniedzot informāciju mutiski.

4. Datu apstrādes mērķi (nolūki)

4.1. Personas datu apstrāde Pārziņa darbības nodrošināšanai un līgumsaistību izpildei

4.1.1. Kādus personas datus Pārzinis apstrādā?

Datu kategorijas ir atkarīgas no konkrētās situācijas, kurā tiek veikta datu apstrāde (piemēram, dalība noteiktā pasākumā, savstarpējās līgumattiecības), normatīvo aktu prasībām konkrētā situācijā un Pārziņa tiesiskajām interesēm. Pārzinim var būt pienākums un tiesības apstrādāt datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju par pārstāvības tiesībām (ja persona pārstāv citu fizisku vai juridisku personu), ieskaitot vārdu, uzvārdu un personas kodu, kā arī kontaktinformāciju, informāciju par sniegto palīdzību, veikto ziedojumu utt. Slēdzot līgumu, tiek saglabāta informācija, kas nepieciešama līguma noslēgšanai, un informācija, kas izriet no līguma, kā arī maksājuma informācija, kas izriet no veiktā maksājuma, tai skaitā konta numurs, kā arī informācija par kredītiestādi u.tml. Informācija par specifiskiem datu apstrādes aspektiem var tikt precizēta atsevišķā privātuma politikā vai citos dokumentos.

4.1.2. Kāds ir datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats?

Datu apstrādes mērķis ir Pārziņa darbības nodrošināšana, tai skaitā līgumattiecību nodibināšana un izpilde, maksājumu administrēšana, Pārziņa un trešo personu likumīgo interešu nodrošināšana un aizsardzība, kas izriet no Pārziņa darbības (piemēram, saziņa ar sadarbības partneriem, darbības saistībā ar pasākuma organizēšanu, pēcpārbaužu veikšana, nodrošināšanās ar pierādījumiem savu vai trešo personu tiesisko interešu aizsardzībai).

Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt Pārziņa saimniecisko darbību tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1. punkta b), c), f) apakšpunktu, t.i., apstrāde ir nepieciešama, lai puse izpildītu līgumu (ja līgums tiek noslēgts ar fizisku personu); apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisko pienākumu, kā arī (atsevišķos gadījumos) nodrošinātu Pārziņa un trešo personu likumīgās intereses.

4.1.3. Kas var piekļūt personas datiem?

Personas datu apstrādi veic pilnvaroti Pārziņa darbinieki atbilstoši amata aprakstos noteiktai darbības jomai un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Pārziņa sadarbības partneru (apstrādātāju) darbinieki (piemēram, grāmatvedības vai juridisko pakalpojumu sniedzēji, revīzijas pakalpojumu sniedzēji, u.tml.), ja pušu starpā ir noslēgts atbilstošs līgums.

Atsevišķos gadījumos personas dati var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm, tiesai vai citām valsts un/vai pašvaldību institūcijām, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības saņemt pieprasīto informāciju.

4.1.4. Cik ilgi Fonds apstrādās personas datus?

Pārzinis glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr pastāv līgumattiecības vai citi apstākļi, kas ir datu apstrādes pamatā;
 • kamēr nav notecējis noilguma termiņš saistībā ar prasījumiem, kas varētu būt saistīti ar konkrēto datu apstrādi;
 • tik ilgi, cik to prasa uz Pārzini attiecināmie normatīvie akti (piemēram, LR likums Par grāmatvedību).

Ja vēlaties uzzināt precīzāku informāciju par datu glabāšanas laika posmu, aicinām sazināties ar Fondu, izmantojot šajā Privātuma politikā norādīto kontaktinformāciju.

4.2. Personas datu apstrāde saistībā ar korespondenci un tās uzskaiti

4.2.1. Kādus personas datus Pārzinis apstrādā?

Ja Jūs izmantojat dažādas iespējas rakstveidā sazināties ar Fondu (e-pasts, pasta vēstule, izmantojot sociālos tīklus – Facebook, Instagram u.c.), Fonds apstrādā vēstulē norādīto informāciju un datus par saziņas faktu.

4.2.2. Kāds ir datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats?

Informācijas saglabāšana par saziņas faktu un saturu tiek veikta pamatojoties uz regulas 6. panta 1. punkta c) un f) apakšpunktu.

4.2.3. Kas var piekļūt personas datiem?

Personas datu apstrādi veic pilnvaroti Pārziņa darbinieki atbilstoši amata aprakstos noteiktai darbības jomai un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Pārziņa sadarbības partneru (apstrādātāju) darbinieki (piemēram, grāmatvedības vai juridisko pakalpojumu sniedzēji, revīzijas pakalpojumu sniedzēji, utt.), ja pušu starpā ir noslēgts atbilstošs līgums.

Atsevišķos gadījumos personas dati var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm, tiesai vai citām valsts vai pašvaldību institūcijām, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem, un attiecīgajām iestādēm ir tiesības saņemt pieprasīto informāciju.

Lūdzam ņemt vērā, ka gadījumos, kad saziņa notiek, izmantojot trešo pušu sniegtos pakalpojumus (Facebook, Instagram u.c.), attiecīgā trešā puse ir atzīstama par atsevišķu pārzini un Fonds nevar būt atbildīgs par datu apstrādi, ko šie uzņēmumi veic savās interesēs. Tādēļ aicinām Jūs rūpīgi iepazīties ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju privātuma politikām.

4.2.4. Cik ilgi Fonds apstrādās personas datus?

Pārzinis glabā un apstrādā personas datus tikmēr, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • kamēr attiecīgā komunikācija turpinās un nav sasniegts tās mērķis;
 • kamēr nav notecējis noilguma termiņš saistībā ar prasījumiem, kas varētu būt saistīti ar konkrēto korespondenci;
 • tik ilgi, cik to prasa uz Pārzini attiecināmie normatīvie akti.

Ja vēlaties uzzināt precīzāku informāciju par datu glabāšanas laika posmu, aicinām sazināties ar Fondu, izmantojot šajā Privātuma politikā norādīto kontaktinformāciju.

4.3. Datu apstrāde ar mērķi veicināt sabiedrības informētību par Pārziņa darbību vai noteiktiem pasākumiem

4.3.1. Kādus personas datus Pārzinis apstrādā?

Pārziņa un tā sadarbības partneru organizētie pasākumi var tikt filmēti un fotografēti. Fotogrāfijas un videoieraksti ar pasākumu un tā apmeklētājiem, kā arī pasākuma apraksts (tai skaitā informācija par dalībniekiem) tiek saglabāti pārziņa arhīvos un ievietoti Pārziņa un tā sadarbības partneru pārvaldītajos sociālajos tīklos, mājaslapās un citos publiski pieejamos materiālos.

4.3.2. Kāds ir datu apstrādes tiesiskais (juridiskais) pamats?

Datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz regulas 6. panta 1. punkta c) un f) apakšpunktu.

Pārzinim ir likumīgas intereses atspoguļot savus un sadarbības partneru organizētos pasākumus masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādējādi nodrošinot sabiedrības informētību. Izvēloties publicējamo informāciju, Pārzinis vienmēr ievēro augstākos ētikas standartus, tādējādi cenšoties nodrošināt, ka publikācijas nepārkāpj Datu subjektu tiesības un brīvības. Tajā pašā laikā Pārzinis apzinās, ka viņš, iespējams, nezin visus faktus un apstākļus. Tamdēļ, lai tiktu nodrošināta godīga datu apstrāde, Pārzinis aicina ikvienu Datu subjektu jebkurā laikā sazināties ar Pārzini, izmantojot Privātuma politikā norādīto kontaktinformāciju, lai izteiktu pamatotus iebildumus pret datu apstrādi.

4.3.3. Kas var piekļūt personas datiem?

Personas datu apstrādi veic pilnvaroti Pārziņa darbinieki un Pārziņa sadarbības partneru (apstrādātāju) darbinieki.

Tomēr vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka, ņemot vērā datu apstrādes mērķi (sabiedrības informēšana), iegūtie materiāli no to publicēšanas brīža būs publiski pieejami jebkurai trešajai pusei.

4.3.4. Cik ilgi Fonds apstrādās personas datus?

Pārzinis personas datus plāno glabāt pastāvīgi savā arhīvā, lai saglabātu informāciju par vēsturiskajiem notikumiem.

5. Datu subjekta tiesības

5.1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt Pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā, kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt (piemēram, Pārzinis nevar sniegt Datu subjektam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laika posmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, kā arī kritērijiem, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.

5.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.

5.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu tiesības “tikt aizmirstam”).

5.4. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:

 • lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;
 • lai aizsargātu Pārziņa īpašumu;
 • lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;
 • arhivēšanas nolūkos atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē arhīvu veidošanu.

5.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

 • Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti;
 • apstrāde ir nelikumīga, un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;
 • Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 • Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai Pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.

5.6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar 5.5. punktu, šādus personas datus, izņemot glabāšanu, apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības vai svarīgas sabiedrības intereses.

5.7. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.

5.8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski.

5.9. Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

 • rakstveida formā klātienē Pārziņa telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti, u.tml.);
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā tiek prezumēts, ka datu subjekts ir sevi identificējis ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.
 • izmantojot pasta sūtījumu. Šajā gadījumā atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli. Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

Datu subjektam ir pienākums maksimāli detalizēti precizēt savā pieprasījumā datu apstrādes datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.

5.10. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:

5.10.1. pārliecinās par personas identitāti;

5.10.2. izvērtē pieprasījumu un:

 • ja tas ir pamatots un izpildāms, izpilda to;
 • ja ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, tad Pārzinis var lūgt Datu subjektam papildus informāciju, lai spētu korekti atlasīt informāciju (piemēram, videonovērošanas vai sarunu ierakstus, fotogrāfijas), kuros Datu subjekts ir identificējams.
 • ja informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju, nav Datu subjekts vai persona nav identificējama, tad Pārzinis var noraidīt pieprasījumu saskaņā ar šo Privātuma politiku un/vai normatīvajiem aktiem.
Nodibinājums "Novum Riga Charitable Foundation”
Reģistrācijas numurs: 40008108111
Adrese: Elizabetes iela 21A-104, Rīga, LV-1010
E-pasts: info@novumriga.org
Tālrunis: (+371) 6728 1383
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram