Bērni un ģimene
Programma “Palīdzēsim 21.11” paredzēta Zolitūdes traģēdijā cietušajiem bērniem no ģimenēm, kurās bojā gājis viens vai abi vecāki vai arī kāds no vecākiem guvis smagus vai vidēji smagus miesas bojājumus. Mūsu mērķis ir veicināt bērnu akadēmisko un profesionālo izglītību, segt izdevumus, kas saistīti ar bērnu ārpusskolas aktivitātēm, kā arī atbalstīt traģēdijā cietušo cilvēku vajadzības. Šajā programmā cieši sadarbojamies ar Zolitūdes traģēdijā cietušo biedrību, kā arī sabiedriskā labuma organizāciju “Vītolu fonds”, piešķirot stipendijas studentiem vai apmaksājot mācību maksu augstākās izglītības iegūšanai.
Programmas "Palīdzēsim dzirdēt!” galvenais mērķis ir veicināt vājdzirdīgo bērnu attīstību un integrāciju sabiedrībā, piešķirot augstas kvalitātes digitālos dzirdes aparātus. Atbalstām arī citus dzirdes veselības aprūpes projektus, taču galvenokārt dāvinām daudzkanālu digitālos dzirdes aparātus bērniem, kuru vecākiem vai aizbildņiem nav nepieciešamo finansiālo līdzekļu, lai ārsta ieteiktajā laikā pēc vājdzirdības vai tās progresēšanas konstatēšanas brīdī iegādātos kvalitatīvus dzirdes aparātus. Programmas ietvaros, sadarbojoties ar Latvijas Bērnu Dzirdes centru un AS “Widex”, esam palīdzējuši jau vairāk nekā 450 bērniem, izlietojot gandrīz 1 miljonu eiro.
Programmas "Palīdzēsim izaugt!” mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu vispārējo attīstību, īpašu uzmanību veltot sociāli mazaizsargātu bērnu no trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm, kā arī bērnu ar ilgstošām saslimšanām vai sociālā riska ģimenēm integrācijai sabiedrībā, sniedzot atbalstu gan pašiem bērniem, gan viņu vecākiem attīstošu un izglītojošu nometņu apmeklēšanai. Jau vairāk nekā 5600 bērnu ir piedalījušies nometnēs, kas tiek organizētas visā Latvijā. 

2022.gadā programmas “Palīdzēsim izaugt” ietvaros tika īstenots atbalsta projekts OPEN centriem, piešķirot tiem vairāk nekā 10 000 eiro lielu atbalstu. OPEN centri ir atvērti visā Latvijā. Uz tiem jaunieši vecumā no 13 gadiem nāk pavadīt savu brīvo laiku. Centros ir iespējas spēlēt spēles, lasīt grāmatas, piedalīties fiziskās aktivitātēs. Tie nav nedz izglītības, nedz krīzes centri, tie ir droša vieta, kur patverties, uztaisīt sev ēst, pildīt mājasdarbus vai vienkārši pabūt mierā. Mūsu fonds kļuva par atbalstītāju vienam no centriem Rīgā, Ludzas ielā, apņemoties vismaz vienu gadu apmaksāt centra telpas nomas maksu, kas ir viena no dārgākajām centra izmaksu pozīcijām.
Programmu “Palīdzība bēgļiem” fonds izveidoja, lai sniegtu atbalstu patvēruma meklētājiem Latvijā – bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu, tai skaitā bērniem un jauniešiem. Atbalsta mērķis ir ne tikai sniegt finansiālu palīdzību, bet arī palīdzēt atbalsta saņēmējiem integrēties ekonomiskajā, sociālajā un kultūras vidē Latvijā. Pirmais projekts šīs programmas ietvaros īstenots, sniedzot atbalstu sociālās iniciatīvas centram commonground.lv, kas ir tikšanās, apmācību un integrācijas vieta kara bēgļiem no Ukrainas. Atbalsts paredzēts, lai uz noteiktu laiku apmaksātu darba algas bēgļiem no Ukrainas, kuri centrā strādā brīvprātīgi, kā arī tas paredzēts dažādu pasākumu un nodarbību organizēšanai.
Nodibinājums "Novum Riga Charitable Foundation”
Reģistrācijas numurs: 40008108111
Adrese: Elizabetes iela 21A-104, Rīga, LV-1010
E-pasts: info@novumriga.org
Tālrunis: (+371) 6728 1383
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram