Par patiesā labuma guvējiem

Ņemot vērā normatīvo aktu prasības par patieso labuma guvēju uzrādīšanu, kā arī to, ka likumi neļauj par tiem pasludināt fonda palīdzības saņēmējus, no 2019. gada novembra Uzņēmumu reģistrā kā fonda patiesos labuma guvējus esam norādījuši mūsu mecenātus un valdes locekļus Ernestu Berni un Oļegu Fiļu, kuri kontroli pār fonda darbību īsteno saskaņā ar fonda statūtiem.

Vienlaikus vēlamies uzsvērt, ka fonds ir sabiedriskā labuma organizācija, kuras darbība nav vērsta uz labuma gūšanu kādas konkrētas personas interesēs. Mūsu fonda patiesā labuma guvēji ir un būs visa sabiedrība, jo īpaši tie cilvēki, organizācijas un institūcijas, kuras saņem mūsu sniegto palīdzību. Fonda mērķis ir sekmēt sociālo atbildību par līdzcilvēkiem un vidi, kurā dzīvojam. Fonda ziedojumi tiek un arī turpmāk tiks izlietoti tikai fonda sabiedriskā labuma darbībai.

Nodibinājums "Novum Riga Charitable Foundation”
Reģistrācijas numurs: 40008108111
Adrese: Elizabetes iela 21A-104, Rīga, LV-1010
E-pasts: info@novumriga.org
Tālrunis: (+371) 6728 1383
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram