Please enable JS

Jaunā Rīga

Piedalāmies Rīgas pilsētas apzaļumošanā un labiekārtošanā, kā arī sniedzam palīdzību kultūrvides radīšanas pasākumiem

Programmas "Jaunā Rīga" mērķis ir sekmēt Rīgas labiekārtošanu, jaunu, sabiedrībai nozīmīgu būvprojektu attīstību un ap to pieguļošo teritoriju ierīkošanu, kā arī veicināt diskusijas par mūsdienīgu pilsētvides attīstību, dodot sabiedrībai iespēju dzīvot drošā un sakārtotā vidē.

Otrs programmas "Jaunā Rīga" stratēģiskais mērķis, ievērojot Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014.–2020. gadam "Radošā Latvija" (apstiprinātas ar Ministru kabineta 2014. gada 29. jūlija rīkojumu Nr. 401) 5.4. sadaļas "Radošas teritorijas un kultūras pakalpojumu pieejamība" 5.4.6. apakšsadaļas "Prioritātes rīcības virzienu ietvaros veicamie uzdevumi un aktivitātes" 3. rīcības virzienu "Attīstīt Rīgu kā kultūras metropoli un sekmēt tās pozitīvo ietekmi" ir sekmēt Rīgas kultūrvides radīšanu, galveno uzmanību veltot infrastruktūras izveidei Rīgā ar kultūrvēsturisko vērtību, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un atjaunošanai, kultūras objektu pieejamības nodrošināšanai.

Programmas "Jaunā Rīga" ietvaros mēs veicam šādus uzdevumus:

  • popularizējam fonda darbības mērķus Latvijā un ārvalstīs;
  • veicam finanšu līdzekļu piesaistinaudas līdzekļu ziedojumu un mantisko piešķīrumu veidā;
  • sadarbojamies ar valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām organizācijām, tostarp citām biedrībām un nodibinājumiem fonda programmas realizācijā;
  • ar fonda pieejamajiem līdzekļiem piedalāmies Rīgas apzaļumošanā un labiekārtošanā, priekšroku dodot projektiem, kas tiek īstenoti Rīgas centrā;
  • ar fonda pieejamajiem līdzekļiem atbalstām kultūras, mākslas un izglītojošus pasākumus (muzejus, izstādes, konferences, seminārus, debates, informatīvi izglītojošus izdevumus), sniedzam palīdzību kultūrvides radīšanas pasākumiem.

Programmā "Jaunā Rīga" ziedojumi tiek piesaistīti visa gada garumā. Ņemot vērā to, ka fondam ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, ziedojot programmai "Jaunā Rīga", ziedotājiem, kas ir Latvijas Republikas rezidenti, ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumus.

Adrese

Elizabetes iela 21A – 104, Rīga

Tālrunis

(+371) 6728 1383